Концерт "Чаа-Холум кавай черим"

Новости

06 Май.

   Чаа-Хол кожуундан укталып унген салым-чаянныг артистернин база кожууннун культура ажылдакчыларынын "Чаа-Холум кавай черим" деп оюн- коргузуунге бистин ДШИнин цирк клазынын башкызы Сандак С.С. бодунун оореникчилери-биле идепкейлиг киришкен. Коцерти 2 хонук тургузунда будун кожуунун суурларынга коргускен.